Juridisk meddelelse

JURIDISK MEDDELELSE OG ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER 

Dette er en generel juridisk meddelelse og erklæring om beskyttelse af personoplysninger for ASSA ABLOY-koncernens (“ASSA ABLOY”) websted. ASSA ABLOY formidler onlineoplysninger på dette websted. Ved at gå ind på og bruge webstedet accepterer du, at du er juridisk bundet af og skal overholde nedenstående vilkår i denne juridiske meddelelse og erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre eller afbryde ethvert aspekt af eller enhver funktion på dette websted, herunder den juridiske meddelelse og generelle erklæring om beskyttelse af personoplysninger, og disse ændringer træder i kraft, så snart de er offentliggjort på webstedet.

Juridisk meddelelse 

OPHAVSRET, VAREMÆRKER OG ANVENDELSESVILKÅR

Indholdet på dette websted (“Indholdet”), herunder, men ikke begrænset til tekst, grafikelementer og billeder, varemærker, mærker, logoer og software, er beskyttet i henhold til immaterialretlige love. Ejendomsretten til Indholdet overgår ikke til dig eller andre brugere af webstedet, men tilhører fortsat ASSA ABLOY eller en tredjepart, som har ejendomsretten til det materiale, der offentliggøres på webstedet.

ASSA ABLOY ejer de navne, der bruges i forbindelse med virksomhedens aktiviteter, og de af virksomhedens produkter og serviceydelser, der er nævnt på webstedet, og disse navne er beskyttet i henhold til immaterialretlige love. Alle varemærker tilhører de respektive ejere.

Du har tilladelse til at få vist, e-maile, downloade eller udskrive kopier af Indholdet, men udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. Brug af Indholdet uden tilladelse kan være i strid med ophavsretlige love, varemærkelove og andre love. Når du e-mailer, downloader eller udskriver kopier af Indholdet, skal du medtage alle meddelelser om ophavsret og andre meddelelser, som er en del af Indholdet, herunder eventuelle meddelelser om ophavsret nederst på siden.

Indholdet må ikke gengives, skrives af, lagres i et søgesystem, oversættes til natursprog eller computersprog, videresendes i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, fotografisk, indspillet eller på anden måde), videresælges eller videredistribueres uden ASSA ABLOYs forudgående skriftlige samtykke. Du må ikke sælge eller ændre Indholdet eller gengive, fremvise, offentligt opføre, distribuere eller på anden måde bruge Indholdet på nogen måde i offentligt eller kommercielt øjemed.Du må ikke “indramme” dette websted eller noget af dets indhold, og du accepterer, at du ikke må kopiere nogen del af webstedet til en server. Du accepterer desuden, at du ikke må fremvise eller bruge nogen ASSA ABLOY-navne, ‑logoer eller ‑varemærker på nogen måde uden ASSA ABLOYs forudgående skriftlige samtykke.

Det er udtrykkeligt forbudt at anvende Indholdet på andre websteder eller i andre computernetværksmiljøer til noget formål. Du må dog oprette html-hyperlinks fra dit websted til dette websted under iagttagelse af disse vilkår for anvendelse. Du får hermed en ikke-eksklusiv, begrænset og genkaldelig tilladelse til at oprette links til dette websted. Du accepterer, at du ikke må præsentere links til dette websted på en måde, så de associeres med reklame eller fremstår som en godkendelse af en organisation, et produkt eller en serviceydelse. Du accepterer, at du ikke må indsætte links til dette websted på websteder, som en fornuftig person ville anse for at være uanstændige, ærekrænkende, forulempende, groft stødende eller ondsindede. ASSA ABLOY forbeholder sig ret til når som helst at tilbagekalde denne tilladelse generelt eller din ret til at bruge specifikke links. Hvis ASSA ABLOY tilbagekalder tilladelsen, accepterer du, at du omgående skal fjerne eller deaktivere alle dine links til dette websted.

Såfremt du bruger Indholdet på en måde, som ikke klart er tilladt i henhold til disse vilkår for anvendelse, kan det være i strid med ophavsretlige love, varemærkelove og andre love. Hvis det er tilfældet, tilbagekalder ASSA ABLOY automatisk din tilladelse til at bruge dette websted, og ASSA ABLOY har ret til at anmode dig om straks at destruere eventuelle kopier af nogen del af Indholdet, som du har taget. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles i disse vilkår, forbeholdes.

ANSVARSFRASKRIVELSE

ASSA ABLOY FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER OM DE RESULTATER, DER SKAL OPNÅS VED AT BRUGE ELLER HENHOLDE SIG TIL DETTE WEBSTED ELLER DET INDHOLD, DER FINDES PÅ ELLER LEVERES AF DETTE WEBSTED. BRUG AF WEBSTEDET SKER DERFOR PÅ EGET ANSVAR.

ASSA ABLOY STILLER WEBSTEDET OG DETS INDHOLD OG TJENESTER TIL RÅDIGHED, “SOM DE ER OG FOREFINDES”, UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, FRASKRIVER ASSA ABLOY SIG HERVED UDTRYKKELIGT OG SPECIFIKT ALLE GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, LOVBESTEMTE ELLER ANDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR ADKOMST, SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTERS RETTIGHEDER SAMT EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. ASSA ABLOY FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER OM INDHOLDET, TJENESTERNE, SOFTWAREN, TEKSTEN, GRAFIKELEMENTERNE, LINKENE ELLER DE KOMMUNIKATIONSFORBINDELSER, DER STILLES TIL RÅDIGHED PÅ WEBSTEDET ELLER VED BRUG AF WEBSTEDET, ELLER DISSES NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED, FULDSTÆNDIGHED, KONTINUITET ELLER BETIMELIGHED. DET ER DIT ANSVAR AT TRÆFFE ALLE DE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER FOR AT SIKRE, AT INDHOLD, SOM STAMMER FRA DETTE WEBSTED, ER FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDRE FORMER FOR POTENTIELT ØDELÆGGENDE COMPUTERKODE.

Hverken ASSA ABLOY eller andre personer eller selskaber, der er associeret med ASSA ABLOY, er erstatningspligtige for skader, der opstår som følge af din brug af eller manglende adgang til brug af dette websted eller indhold, tjenester eller materiale, som stilles til rådighed af eller på webstedet (“denne beskyttelse”). Denne beskyttelse omfatter alle erstatningskrav, uanset om disse er baseret på en garanti, kontrakt, skadevoldende handling, objektivt ansvar eller anden juridisk teori, og uanset om ASSA ABLOY er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Denne beskyttelse omfatter alle tab, herunder, men ikke begrænset til erstatning for direkte, indirekte, særlige, hændelige skader eller følgeskader, skader, der medfører pønal eller præventiv erstatning, erstatning for personskade eller retsstridigt dødsfald, indtjeningstab samt tab af data eller driftsafbrydelser.

LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER – ANNONCER

Dette websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Disse links stilles udelukkende til rådighed som en hjælp til dig og er ikke udtryk for ASSA ABLOYs godkendelse af indhold, der findes på eller leveres af sådanne tredjepartswebsteder. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på tredjepartswebsteder, hvortil der er links på dette websted, vi gennemgår, kontrollerer eller overvåger ikke materiale på tredjepartswebsteder, og vi fremsætter ingen erklæringer om indholdet, nøjagtigheden eller lovligheden af materiale på disse tredjepartswebsteder.

Hvis du beslutter at besøge et af de tredjepartswebsteder, der er links til på dette websted, sker det på eget ansvar. Brug af tredjepartswebsteder er underlagt de respektive vilkår for anvendelse, der gælder for de pågældende tredjepartswebsteder, herunder de respektive politikker om beskyttelse af personoplysninger på disse websteder.

I tilfælde af at der på dette websted medtages annoncer fra tredjeparter, kan disse annoncer indeholde links til andre websteder. Medmindre andet er udtrykkeligt anført, er dette ikke udtryk for vores godkendelse af produkter, ligesom vi ikke fremsætter erklæringer vedrørende indholdet, nøjagtigheden eller lovligheden af materiale, der er indeholdt i, eller som der er links til via annoncer på dette websted.

POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER 

ASSA ABLOY er forpligtet til at beskytte dine personlige data. I denne politik om beskyttelse af personoplysninger beskrives det, hvordan ASSA ABLOY administrerer og bruger de personoplysninger, vi får fra dig i forbindelse med dette websted, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om, hvordan vi håndterer dine personlige data.

ASSA ABLOY indsamler og lagrer de personoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer), du opgiver for at modtage information fra os. ASSA ABLOY bruger disse oplysninger til at efterkomme din anmodning om information.

ASSA ABLOY indsamler og lagrer ligeledes personoplysninger, som du stiller til rådighed (a) som en del af dine kontooplysninger (hvis det er relevant) og/eller (b) i forbindelse med dine forespørgsler om eller køb af produkter på vores websted (hvor disse funktioner er tilgængelige). Oplysningerne kan omfatte kontakt- og leveringsoplysninger samt økonomiske oplysninger vedrørende dine onlinebetalinger for produkter.

Ud over ovenstående anvendelser kan vi benytte personoplysninger til at administrere og forbedre dette websted, til intern registrering, til statistisk analyse og (hvor det er relevant) til at ekspedere dine produktbestillinger og/eller til at kontakte dig i forbindelse med salg eller køb og som led i vores kundepleje.

Til disse formål kan personoplysninger blive overført til ASSA ABLOY-koncernselskaber i de lande, hvor de er hjemmehørende (hvilket kan være uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

De personoplysninger, der indsamles eller lagres, er alene til brug internt i ASSA ABLOY-koncernen, bortset fra at vi kan videregive dem til tredjeparter i følgende tilfælde:

hvor dette er lovpligtigt,
til en køber eller mulig køber af vores virksomhed, og/eller
til ASSA ABLOYs udpegede serviceudbyder, som leverer serviceydelser i forbindelse med dette websted og dets funktioner, men også i det omfang, det er nødvendigt for, at de kan levere de pågældende serviceydelser – f.eks. vores udbyder af betalingskortløsninger, så dine betalinger kan gennemføres via dette websted, udbyder(e) af leverandørtjenester, så de kan levere de produkter, du køber, samt it-serviceudbyder(e), som hoster, udvikler og yder support på webstedet.
ASSA ABLOY vil træffe foranstaltninger til at sikre personoplysninger, der overføres til sådanne tredjeparter, eller som overføres til andre lande, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

Du kan når som helst anmode om, at oplysningerne om dig ændres eller slettes. Du har også ret til årligt at modtage en gratis kopi af dine personoplysninger, som er registreret hos os. ASSA ABLOY er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og alle anmodninger om at få ændret eller slettet disse oplysninger eller modtage en kopi af oplysningerne skal sendes til ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, Sverige, og mærkes “Att.: the ASSA ABLOY Group Personal Data Responsible”.

COOKIES 

En “cookie” er en lille tekstfil, der indeholder information, og som lagres på din computer. Cookies anvendes udelukkende til tekniske formål, der skal lette brugen af websiden. Én cookietype gemmer en fil permanent på computeren. Den kan derefter bruges til at skræddersy en webside, så den passer til brugerens valg og interesser. En anden vigtig cookietype er den såkaldte "session cookie". Når du besøger en webside, sendes der session cookies mellem din computer og serveren for at give adgang til information. Session cookies slettes, når du lukker browseren. Du kan læse mere om cookies generelt på www.allaboutcookies.org.

ASSA ABLOY bruger specifikt følgende cookies på dette websted (i parentesen efter cookienavnet er det angivet, hvor længe cookien gemmes):

.ASPXROLES (session) – Cookie, der bruges til at lagre rollenavne på brugere, der er logget på, for at fortælle systemet, hvilke roller den pågældende bruger tilhører. Den bruges kun på websteder, som har et område, der er beskyttet med en adgangskode.
.ASPXAUTH (session) – Bruges til at bestemme, om en bruger er autentificeret, og indsættes først, når brugeren er logget på. Den bruges kun på websteder, som har et område, der er beskyttet med en adgangskode.
.EPiServerLogin (session) – Bruges til at identificere brugere, der er logget på. Den bruges kun på websteder, som har et område, der er beskyttet med en adgangskode.
backgroundImageIndex (session) - Bruges på startsiden til at angive startbilledet i et diasshow.
ASP.NET_SessionId (session) – ASP.NET bruger denne cookie til at identificere de anmodninger, der hører til en bestemt session. Cookien gør det muligt at huske og differentiere brugerne. Den bruges kun på websteder, som har et område, der er beskyttet med en adgangskode.
accountIndex (1 år) – Bruges til at holde styr på den aktive konto. Den bruges kun på websteder, hvor den interne e-butik er aktiveret.
Desuden giver vi visse tredjeparter tilladelse til at indsætte og få adgang til tredjepartscookies på dette websted. Det drejer sig om følgende:

Google Analytics
Følgende cookies indsættes af internetstatistikværktøjet Google Analytics for at registrere oplysninger om besøg og brugere på webstedet. De statistiske oplysninger bruges til at forbedre brugeroplevelsen på webstedet:

_utma (2 år)
_utmz (6 måneder)
_utmc (session)
_utmb (30 minutter)

Siteimprove
De følgende cookies anvendes af internetstatistik værktøjet Siteimprove analytics for at give besøgende på yale.dk en bedre brugeroplevelse.

Cookie navn: nmstat 
Cookie type: Vedvarende – udløber efter 1000 dage 
Domæne: yale.dk 
Denne cookie bruges for at kunne følge en besøgendes brug af hjemmesiden. Den bliver brugt til at indsamle statistik om fx hvornår den besøgende sidst har besøgt hjemmesiden. Derefter bliver denne information brugt til at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Siteimprove Analytics cookien indeholder et tilfældigt genereret ID, som bliver brugt til at genkende browseren, når en besøgende besøger en side. Denne cookie indeholder ingen personlig information og er kun brugt for at indsamle data omkring brugen af hjemmesiden. 

Cookie navn: siteimproveses 
Cookie type: Session cookie 
Domæne: .siteimprove.com 
Denne cookie er brugt til at tracke i hvilken rækkefølge en besøgende besøger sider på hjemmesiden. Denne information kan blive brugt til at optimere hjemmesidens struktur, som betyder at besøgende kan finde information hurtigere. 

Cookie navn: _cfduid 
Cookie type: Vedvarende cookie 
Domæne: .cloudflare.com 
Denne "__cfduid" cookies formål er at identificere sikker webtrafik. Den sammenkæder ikke information i web applikationen, og gemmer ej heller personlig information, som vil gøre det muligt at identificere den besøgende.

APSIS Lead

Cookie navn: APSIS Lead PE
Cookie type: Vedvarende – udløber efter 180 dage

Vi bruger APSIS Lead værktøjet for at identificere virksomheder og mulige fremtidige B2B forretningsmuligheder.

APSIS Lead bruger information som fx din IP adresse og unikke identificerbar data (første- eller tredjeparts) cookies på computer eller mobile enheder med formålet at identificere din virksomhed eller arbejdsplads.

Vær opmærksom på at denne politik dækker APSIS Leads potentiale og indsamling af personlige data.  

AddThis
Ved hjælp af AddThis-knapperne kan ejerne af websteder let dele indhold med andre via sociale netværk og e-mail eller ved at indsætte bogmærker på sider. Knapperne leverer statistiske oplysninger om bogmærker og brugerdeling, og de er med til udbrede kendskabet til websteder og dermed øge deres popularitet og position.AddThis er et selskab i ClearSpring Technologies. Du kan læse mere på www.addthis.com.

Widgets på de sociale medier
Dette websted kan bruge widgets på de sociale medier, så brugerne kan dele indhold fra vores websted på forskellige sociale platforme (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn osv.). For at forstå, hvilke oplysninger der indsamles og hvordan, og hvilke cookies der indsættes af de enkelte tredjeparter, bedes du læse den pågældende sociale platforms politik om beskyttelse af personoplysninger.

Hvis du vil undgå cookies, kan du indstille din browser, så cookies automatisk blokeres, eller så du får besked, hver gang et websted anmoder om tilladelse til at gemme en cookie. Tidligere gemte cookies kan også slettes via browseren. Du kan få yderligere oplysninger på hjælpesiderne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at nogle områder og funktioner på dette websted er afhængige af cookies, og at det derfor ikke er sikkert, de virker, hvis du sletter eller blokerer cookies.

Du kan kontakte os på cookies@assaabloy.com, hvis du vil høre mere om de cookies, der bruges på webstedet.